Kategorie

Kontakt

Masz pytania?
Potrzebujesz pomocy przy złożeniu zamówienia?

+ 48 22 216 60 61

O skills sp. z o.o.

Jako akredytowana organizacja szkoleniowa (Accredited Training Organization) oraz akredytowana firma doradcza (AXELOS Consulting Partner) pomagamy naszym Klientom w profesjonalnym rozwoju – dostarczając wiedzę i podnosząc kwalifikacje, co przekłada się na sukcesy w realizowanych projektach oraz zwiększa wartość naszych Absolwentów na rynku pracy.

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

 

Skills Sp. z o.o. z siedzibą: 02-784 Warszawa, ul. Pasaż Ursynowski 1 lok. U-19,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365331, posiadającą nr REGON 142596126, będąca zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, o numerze NIP 951-232-42-42 (dalej: Skills Sp.  z o.o.),  na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.), dalej „Ustawa”.  informuje, iż jest administratorem podanych przez Państwa danych osobowych. 

Na portalu shop.skills.pl są wykorzystywane narzędzia do gromadzenia danych w celu poprawy funkcjonowania portalu, w szczególności są to pliki Cookies. Pliki cookies rejestrują wyłącznie daną sesję ale absolutnie nie przechowują żadnych danych, pozwalających na identyfikację konkretnej osoby jako odwiedzającej sklep. 

Skills Sp.  z o.o.,  wykonując swoją działalność podejmuje niezbędne czynności mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych  danych osobowych. Poniżej zawarte są informacje dotyczące  przetwarzania i celów przetwarzania danych i co ma charakter zapewnienia o zachowaniu należytej staranności po stronie Skills sp.  z o.o. Stosownie do art. 26 ust. 1 Ustawy.  

Dane takie jak imię, nazwisko, adres, telefon, adres poczty elektronicznej będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb Skills sp. z o. o. i nie są oraz nie będą udostępniane innym osobom.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu złożenia  zamówienia, zawarcia i wykonania umowy oraz jej  rozliczenie. 

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne jednakże ich podanie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia.  Skills Sp.  z o.o. Informuje, iż na podstawie art. 7 pkt,5, art. 24 i art. 32 Ustawy przysługuje Państwu prawo kontroli przetwarzania swoich danych osobowych w tym prawo do wglądu, ich poprawiania, usunięcia a ponadto zgoda na ich przetwarzanie może zostać odwołana w każdym czasie.  

Zaznaczenie „V” w rubryce  „Akceptuję politykę prywatności”  na stronie „Rejestracja” sklepu shop skills.pl, oznacza, iż zapoznali się Państwo z treścią niniejszego dokumentu i akceptują jego treść.

W celu dokonania poprawienia, usunięcia danych lub podjęcia innych czynności przewidzianych w niniejszym dokumencie lub Ustawie prosimy o kontakt pod adresem mailowym Skills Sp. z o.o. : info@skills.pl .

 

Skills Sp.  z o.o.