Kategorie

Kontakt

Masz pytania?
Potrzebujesz pomocy przy złożeniu zamówienia?

+ 48 22 216 60 61

O skills sp. z o.o.

Jako akredytowana organizacja szkoleniowa (Accredited Training Organization) oraz akredytowana firma doradcza (AXELOS Consulting Partner) pomagamy naszym Klientom w profesjonalnym rozwoju – dostarczając wiedzę i podnosząc kwalifikacje, co przekłada się na sukcesy w realizowanych projektach oraz zwiększa wartość naszych Absolwentów na rynku pracy.

Regulamin

Regulamin sprzedaży internetowej w shop.skills.pl


Rozdział I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży, książek, licencji na oprogramowanie  (bądź innych towarów), oraz świadczenia usług, w tym usług szkoleniowych, dalej łącznie zwanych jako „Towar”, przez skills Sp.  z o.o. z siedzibą: 02-784 Warszawa, ul. Pasaż Ursynowski 1 lok. U-19,  wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365331,posiadającą nr REGON 142596126, będącą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, o numerze NIP 951-232-42-42., dalej: „skills sp.  z o.o. „
 2. Sprzedaż prowadzona jest  za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę sklepu internetowego znajdującą się pod adresem URL: http://shop.skills.pl. (dalej: shop.skills.pl). Adresem elektronicznym przedsiębiorcy jest również adres poczty elektronicznej skills sp.  z o.o. „info@skills.pl”.  skills sp.  z o.o.  na podstawie zawartej umowy jest uprawniona do korzystania ze strony internetowej shop.skills.pl  i dokonywania transakcji za jej pośrednictwem.
 3. Sprzedaż odbywa się przy wykorzystaniu witryny internetowej sklepu internetowego shop.skills.pl  pomiędzy składającym zamówienie (nabywcą), zwanym dalej Klientem, a skills Sp.  z o.o. jako sprzedającym.
 4. W przypadku kiedy kupującym jest konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zwanym dalej Konsumentem, sprzedaż ma charakter umowy zawieranej na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 5. Klient, przed złożeniem zamówienia (dokonaniem zakupu)  w sklepie internetowym shop.skills.pl jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz Polityką prywatności.
 6. Niniejszy regulamin jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem witryny internetowej shop.skills.pl co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.  


Rozdział II. Dane Klienta. Ochrona danych osobowych

 1. Podane przez Klienta w formularzu zamówienia dane, w tym  adres e-mail i telefon zostaną wykorzystane  w celu realizacji złożonego zamówienia i wykonania umowy przez skills Sp.  z o.o.  Przekazane dane będą  chronione zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.)
 2. Klient powinien w formularzu podać  prawidłowe  dane umożliwiających wykonanie zamówienia, dostarczenie  Towaru oraz kontakt z Klientem.
 3. Przekazane przez Klientów dane osobowe będą przetwarzane przez skills Sp.  z o.o. jako administratora danych zgodnie ze wskazana powyżej ustawą o ochronie danych osobowych i stosownie do zamieszczonej na stronie sklepu Polityki prywatności.
 4. Podanie  przez Klienta w formularzu zamówienia danych jest dobrowolne. Klientowi,  przysługuje prawo kontroli przetwarzania swoich danych osobowych, w tym prawo do wglądu, ich poprawiania, usunięcia a ponadto, zgoda na ich przetwarzanie może zostać odwołana w każdym czasie.
 5. W celu dokonania poprawienia, usunięcia danych lub podjęcia innych czynności przewidzianych w Ustawie, Klient powinien skontaktować się ze skills Sp.  z o.o. .
 6. W przypadku kiedy w trakcie realizacji poszczególnej transakcji Klient zmieni wcześniej podane dane, w taki sposób, iż nie będzie możliwe zrealizowanie przez skills Sp.  z o.o.  Umowy Klient powinien   niezwłocznie  przekazać aktualne dane.


Rozdział III. Warunki techniczne

1.  Do korzystania ze Sklepu internetowego (inaczej: shop.skills.pl), w tym przeglądania jego asortymentu  oraz składania zamówień na produkty tam przedstawione, niezbędny jest: 

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), 

2. W razie awarii systemu służącego do realizacji transakcji, która uniemożliwia realizację transakcji Klient  zostanie poinformowany niezwłocznie o awarii oraz braku skuteczności dokonanych przez niego zamówień w czasie trwania awarii.

Rozdział IV. Zamówienie i sprzedaż

 1. Na stronie internetowej shop.skills.pl znajdują się propozycje Towarów oferowanych przez skills. Sp. z o.o. Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie shop.skills.pl
 2. Sklep internetowy shop.skills.pl funkcjonuje 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, jednak faktyczna realizacja zamówień dokonywana jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16. Nie dotyczy to dni świątecznych lub innych dni ustawowo wolnych od pracy. Zamówienie złożone w innym terminie będzie realizowane dopiero od momentu rozpoczęcia obsługi  sklepu shop.skills.pl.
 3. Przedstawienie na stronie shop.skills.pl Towarów  nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego. Stanowią one natomiast zaproszenie do zawarcia umowy w myśl art. 71 kodeksu cywilnego.
 4. Dostęp do strony zamówienia może nastąpić dopiero po podaniu przez Klienta  jego login (adres internetowy) oraz hasła. Dodanie poszczególnego Towaru do „koszyka”, oraz naciśnięcie oznaczenia „Potwierdź z obowiązkiem zapłaty” oznacza złożenie zamówienia (oferty nabycia Towaru) przez Klienta.  skills Sp.  z o.o. potwierdza niezwłocznie otrzymanie zamówienia Klienta  na podany przez Klienta adres internetowy. Z chwilą dokonania takiego potwierdzenia umowę uważa się za zawartą.
 5. skills sp. z o.o. w celu należytego wykonania umowy może dokonać dodatkowej weryfikacji danych Klienta, wykorzystując do tego celu przekazane  w formularzu zamówienia dane kontaktowe Klienta jak telefon lub poczta elektroniczna. 
 6. W przypadku kiedy po złożeniu przez Klienta zamówienia okaże się, iż aktualnie brak jest  zamówionego Towaru w shop.skills.pl,  zamiast potwierdzenia o jakim mowa powyżej, skills sp. z o.o. w  terminie do końca następnego dnia roboczego, po dniu, w którym złożono zamówienie, przekaże Klientowi na jego adres internetowy, lub telefonicznie informację o aktualnym braku Towaru i termin jego dostępności.
 7. W takim przypadku, umowa  zostanie zawarta a zamówienie będzie realizowane zgodnie z podanym terminem dostępności Towaru, chyba, że Klient po otrzymaniu informacji o niedostępności Towaru, w terminie 48 godzin oświadczy za pośrednictwem poczty elektronicznej, iż rezygnuje ze złożonego zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, skills sp. z o. o. zwróci wpłacone pieniądze zgodnie z rozdziałem VII pkt. 7.
 8. 8.   Klient zobowiązuje się do zapłaty pełnej ceny za zakupiony Towar  oraz opłaty za jego dostarczenie  na rachunek bankowy skills sp. z o.o.  nr 20 2490 0005 0000 4530 1173 4879.  Każda płatność zrealizowana przez Klienta - za wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez skills. sp. z o. o. potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przedpłatę na poczet realizacji zamówienia.
 9. 9.   Do przesyłki zawierającej zamówiony towar zostanie dołączona faktura VAT.

10. Zasady sprzedaży treści cyfrowych niezapisanych na nośnikach materialnych (np. książek w formacie PDF) opisane są w Rozdziale IX.


Rozdział V. Dostawa

Dostarczenie zamówionych Towarów realizowane jest na obszarze Polski:

 1. za pomocą firmy kurierskiej- wówczas koszt dostarczenia jest doliczany do podanej ceny i pokrywany jest przez Klienta. 
 2. na adres siedziby skills. sp. z o. o., tj. 02-784 Warszawa, ul. Pasaż Ursynowski 1 lok. U-19, do odbioru osobistego przez Klienta - wówczas Klient nie ponosi kosztów dostawy.
 3. za pośrednictwem Internetu, w tym poczty elektronicznej, w przypadku treści cyfrowych które nie są zapisane na nośniku materialnym, takich jak np. książki w formacie PDF.

Rozdział VI. Ceny

 1. skills Sp.  z o.o. dokonuje sprzedaży według cen określonych w aktualnym cenniku Towarów  dostępnym na stronie shop.skills.pl i na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
 2. Ceny podane są w polskich złotych (PLN) jako ceny netto i brutto. Istnieje możliwość zmiany waluty, w jakiej podawane są ceny, spośród podanych na stronie sklepu.
 3. Podane ceny zawierają wszystkie przewidziane prawem opłaty, należności celne oraz podatek VAT.
 4. Podane ceny nie obejmują kosztu dostarczenia (wysyłki) Towaru, który pokrywany jest przez Klienta  Wysokość  opłat z tego tytułu określona jest na stronie shop.skills.pl w odniesieniu do poszczególnego Towaru.
 5. Skills Sp.  z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonania zmian cen Towarów przedstawionych na stronie shop. skills.pl,   Jednakże dokonane zmiany cen, będą miały zastosowanie wyłącznie do nowych zamówień a zamówienia złożone przed zmianą, będą realizowane na dotychczasowych warunkach cenowych. 
 6. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary z dostawą na terytorium Polski:
  1. płatność przy odbiorze gotówką bądź kartą  - jedynie w przypadku wybrania opcji odbioru osobistego Towaru w siedzibie skills. sp. z o. o., realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia.
  2. przelewem bankowym tradycyjnym, przelewem elektroniczny oraz kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez shop.skills.pl – w każdym przypadku. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez shop.skills sp. z o. o. potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Skills sp. z o. o.u.
  3. W przypadku wybranych Towarów, skills. sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany na przy wyborze Towaru.


Rozdział VII. Odstąpienie od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem na podstawie uprawnień wynikających z ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy i zwrotu zakupionego Towaru, bez podania przyczyny. Warunkiem jest przekazanie na adres skills Sp.  z o.o. wskazany powyżej, w terminie do 14 dni od dnia wydania Towaru (dokonania sprzedaży w przypadku usług) pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Wzór odstąpienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Odstąpienie musi być dokonane na piśmie. Może to być forma  listu poleconego za zwrotnym poświadczeniem odbioru bądź z wykorzystaniem poczty kurierskiej.  Oświadczenie o odstąpieniu może zostać dokonane przez Klienta także przy użyciu poczty elektronicznej. W takim przypadku skills Sp.  z o.o. dodatkowo potwierdzi Klientowi otrzymanie jego  oświadczenia o odstąpieniu.
 2. Do zachowania wskazanego terminu 14-dniowego wystarczy wysłanie takiego oświadczenia przed jego upływem.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar na adres skills. sp. z o. o. niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 5. Zwracany Towar powinien być w stanie niepogorszonym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. odostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  6. skills sp. z o.o. zwróci wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o oświadczeniu.  Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, za wyjątkiem płatności gotówką bądź przelewem tradycyjnym, wówczas zwrot nastąpi na wskazany przez konsumenta rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez Konsumenta adres.
  7. skills Sp.  z o.o. potwierdzi na piśmie bądź  przy użyciu poczty elektronicznej  zwrot  Towaru od Klienta. 
  8. skills. sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności bądź jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu wskazania przez Konsumenta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) czy błędnego numeru konta bankowego.

10. skills. sp. z o. o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej


VIII. Postępowanie reklamacyjne; zwrot Towarów

 1. Klient ma prawo do reklamacji Towaru w przypadku stwierdzenia wad w oparciu o udzieloną mu gwarancje (jeśli została udzielona i nie minął okres na jaki została ona udzielona). Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na karcie gwarancyjnej danego towaru. Ponadto dokument gwarancyjny może przewidywać możliwość zgłaszanie reklamacji bezpośrednio do wytwórcy danego Towaru.
 2. skills sp. z o. o. dokłada starań w celu wydania towaru wolnego od wad fizycznych oraz prawnych. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, dotyczącymi rękojmi przy umowie sprzedaży, Klient może żądać usunięcia wad, wymiany Towaru na wolny od wad, obniżenia ceny lub odstąpić od umowy sprzedaży. skills. sp. z o. o. odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli reklamacja zostanie zgłoszona w terminie maksymalnie 2 lat od momentu odbioru towaru, i nie później niż 1 rok od daty wykrycia wady.
 3. W razie jednoczesnego przysługiwania klientowi uprawnień z tytułu gwarancji oraz uprawnień z tytułu rękojmi, klient może skorzystać czy to z uprawnień gwarancyjnych, czy to z rękojmianych.
 4. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, na który udzielona została gwarancja, Klient zgłosi  niezwłocznie, w terminie do 14 dni, reklamację w formie pisemnej bezpośrednio do skills Sp.  z o.o. (dla celów dowodowych może to być  list polecony za poświadczeniem odbioru ) na adres podany powyżej albo za pośrednictwem poczty e-mail.  Klient powinien poinformować  o  zaistniałym fakcie i odesłać odpowiednio zabezpieczony Towar będący przedmiotem reklamacji na adres: skills Sp.  z o.o. 02-784 Warszawa, ul. Pasaż Ursynowski 1 lok. U-19.
 5. W przypadku kiedy podstawą reklamacji jest rękojmia za wady Towaru, reklamacja jest składana do skills sp.  z o.o. jako sprzedającego, który potwierdzi drogą e-mailową przyjęcie reklamacji, rozpatrzy ją w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia.
 6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki zawierającej Towar (także w przypadku jeśli uszkodzeniu uległ sam Towar) dostarczanej przez kuriera, Klient rozpocznie postępowanie reklamacyjne zgodnie z niniejszym artykułem.
 7. skills Sp. z o.o. ponosi koszty zarówno dostarczenia przez Klienta Towaru wadliwego do siedziby skills sp. z o.o. jak i koszt przesłania Klientowi   wymienionego (naprawionego) Towaru.

 

Rozdział IX Zasady sprzedaży treści cyfrowych.   

 1. Niniejszy rozdział reguluje zamówienie obejmujące sprzedaż treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym (dalej: zamówienie treści cyfrowej).
 2. Składając zamówienie treści cyfrowej Klient powinien zapoznać się z wymaganiami technicznymi, potrzebnymi do korzystania z zamówionej treści cyfrowej, oraz z  zakresem licencji dotyczącej danej treści cyfrowej. 
 3. Po złożeniu zamówienie na treść cyfrową, Klient otrzyma na adres e-mail Klienta używany do logowania na stronie internetowej shop.skills.pl potwierdzenie złożonego zamówienia oraz fakturę pro forma za zamówiona treść cyfrową.
 4. Klient może skorzystać z następujących form zapłaty za zmówiona treść cyfrową:
  1. przelew elektroniczny,
  2. karta kredytowa/płatnicza.
  3. przelew bankowy tradycyjny.

 

 1. Realizacja zamówienia sprzedaży treści cyfrowej rozpoczyna się po otrzymaniu przez skills. sp. z o. o. potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty od operatora płatności..

 

 1. Wszystkie ceny zamówień treści cyfrowych zamieszczone na stronie internetowej shop.skills.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Istnieje możliwość zmiany waluty, w jakiej podawane są ceny, spośród podanych na stronie sklepu.
 2. Po otrzymaniu przez skills sp. z o. o. potwierdzenia dokonania płatności, w ciągu maksymalnie x godzin Klient otrzymuje, na adres e-mail Klienta używany do logowania na stronie internetowej shop.skills.pl, link do pobrania zamówionej treści  cyfrowej oraz instrukcję jej pobrania. Pobranie treści cyfrowej może wyłączyć możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej tego pliku na zasadach określonych w pkt. VII ust. 3 pkt 5 Regulaminu.
  1. W przypadku gdy realizacja zamówienia okaże się niemożliwa, skills sp. z o. o. informuje o tym Klienta, przesyłając informację na adres e-mail używany przez Klienta do logowania na stronie shop.skills.pl. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, skills. sp. z o. o. dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale VI ust. 7.
  2. Skills. sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Klienta (np. przepełniona skrzynka mailowa).
  3. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży treści cyfrowych nieutrwalonych na nośniku materialnym jedynie gdy nie skorzystania z uprawnienia do rozpoczęcia spełniania świadczenia za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, po uprzednim poinformowaniu go przez skills. sp. z o. o. o utracie prawa odstąpienia od umowy.
   1. W przypadku odstąpienia od umów opłaconej już przez Klienta, skills. sp. z o. o. dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale VI ust. 7.
   2. Zasady korzystania z treści cyfrowych:
    1. zakup upoważnia do korzystania z treści cyfrowej przez Klienta, który zakupił plik, tylko dla własnego użytku, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu lub/ i w opisie zamieszczonym przy danym pliku, w tym także zastosowanych przez skills. sp. z o. o. lub inny podmiot zabezpieczeń technicznych,
    2. z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm), Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionej treści cyfrowej, jej fragmentów, kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji pliku, usuwania błędów pliku.

 

 1. Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji, jeżeli:
  1. pobrana treść cyfrowa jest uszkodzona,
  2. pobrana treśc cyfrowa nie uruchamia się (po otrzymaniu e-maila z linkiem prowadzącym do strony pobierania oraz po spełnieniu wszelkich wymagań technicznych niezbędnych do otworzenia pliku w zamówionym formacie)
  3. pobrana treść cyfrowa nie odpowiada opisowi lub jest niekompletna i w ciągu 24 godzin od dokonania płatności nie zostanie Klientowi udostępniona możliwość pobrania pliku zawierającego treść cyfrową.

                    

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale mają zastosowanie odpowiednio zapisy pozostałych Rozdziałów Regulaminu.


Rozdział X. Postanowienia końcowe.

 1. Umowa pomiędzy skills Sp.  z o.o. oraz Klientem zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od momentu jego opublikowania na stronie http://shop.skills.pl/webpage/regulamin.html.
 4. skills sp.  z o.o. ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują z upływem 7 dni od czasu opublikowania nowej wersji Regulaminu na portalu shop.skills.pl. Transakcje (złożone zamówienie) rozpoczęte przed momentem obowiązywania nowej wersji regulaminu, będą przeprowadzane zgodnie z dotychczasową wersją regulaminu.
 5. skills sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 6. skills. sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 7. skills. sp. z o. o. wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony shop.skills.pl. Rodzaje plików cookie, z których korzysta shop.skills.pl to:
  1. Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
  2. Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony shop.skills.pl.
  3. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

 

Załącznik NR 1 do REGULAMINU – WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

…..(data, miejscowość)……

Do: skills Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 02-784 Warszawa, ul. Pasaż Ursynowski 1 lok. U-19,

NIP 951-232-42-42, KRS 0000365331, REGON 142596126

Ja, …….(imię, nazwisko Klienta)………., adres………………………., niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi ……………(opis towaru)………….. odebranego w dniu ………………….

Własnoręczny podpis